فرد نامبرده:

به‌وقت و عالی. و البته هماهنگ...
Blog Design Studios